Υπηρεσία μιας στάσης στο Επιμελητήριο Ξάνθης

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Κοινή Υπουργική Απόφαση: «Καθορισμός διαδικασιών, Προϋποθέσεων, Τεχνικών Λεπτομερειών και λοιπών θεμάτων σχετικά με τη λειτουργία των υπηρεσιών μιας στάσης για τη σύσταση εταιριών» όπως το Επιμελητήριο Ξάνθης που αποτελεί “Υπηρεσίας μιας στάσης”

Ως Υπηρεσία Μίας Στάσης ορίζεται το ένα και μοναδικό σημείο στο οποίο μπορεί να απευθυνθεί ο ενδιαφερόμενος προκειμένου να πραγματοποιήσει πρωτότυπη σύσταση εταιρείας.

Υπηρεσίες Μίας Στάσης (ΥΜΣ) είναι:

  • οι Υπηρεσίες Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) των Επιμελητηρίων,
  • οι συμβολαιογράφοι και
  • η Ηλεκτρονική Υπηρεσία Μίας Στάσης (e-ΥΜΣ).

Τα κριτήρια επιλογής της αρμόδιας ΥΜΣ από τον ενδιαφερόμενο για τη σύσταση εταιρείας προκύπτουν από τον συνδυασμό της νομικής μορφής και του συστατικού τύπου της υπό σύστασης εταιρείας.

Ειδικότερα:

α) Σε περίπτωση που επιλεγεί η χρήση του πρότυπου καταστατικού της υπ’ αριθμ. 31637/2017 απόφασης του υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (Β΄928), τότε μπορεί να γίνει σύσταση οποιασδήποτε νομικής μορφής (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ) από την Υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) του Επιμελητηρίου και από οποιαδήποτε άλλη ΥΜΣ.

β) Σε περίπτωση που δεν επιλεγεί το πρότυπο καταστατικό, τότε η σύσταση των ΑΕ και ΕΠΕ γίνεται υποχρεωτικά από τον συμβολαιογράφο ΥΜΣ, ενώ η σύσταση των προσωπικών εταιρειών (ΟΕ & ΕΕ) και των IKE μπορεί να γίνει είτε στην υπηρεσία του ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου είτε στον συμβολαιογράφο.

γ) Σε περίπτωση που από ειδικές διατάξεις απαιτείται συμβολαιογραφικός τύπος είτε για την άσκηση συγκεκριμένης δραστηριότητας είτε για τη μεταβίβαση εισφερόμενου είδους, τότε ανεξαρτήτως της νομικής μορφής της υπό σύσταση εταιρείας, η σύσταση γίνεται υποχρεωτικά στον συμβολαιογράφο.

δ) Η Ηλεκτρονική Υπηρεσία Μιας Στάσης (e-YMS) είναι διαθέσιμη, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας https://eyms.businessportal.gr, μόνο για τη σύσταση Μονοπρόσωπης ΙΚΕ και σταδιακά μέχρι το τέλος του 2019, θα ενταχθούν και οι υπόλοιπες Νομικές Μορφές.

 

{Πηγή δημοσίευσης: https://xanthi2.gr/, 31/7/2018}