Κριτική του ΤΕΕ Θράκης για τη γέφυρα Κομψάτου: Τζάμπα κόπος

Θέση για την υπόθεση της ανάκλησης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας και ΤΕΕ Θράκης, μετά την ακύρωσή της από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, παίρνει το Επιμελητήριο με ανακοίνωσή του:

Αναφορικά με την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης να ανακαλέσει την προηγούμενη απόφασή του για έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας ΑΜΘ, Δήμου Ιάσμου και ΤΕΕ – Θράκης για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Πραγματογνωμοσύνη – διερεύνηση αιτιών κατάρρευσης της γέφυρας Κομψάτου και εκτίμηση τρόπου αποκατάστασής της» έχουμε να τονίσουμε τα εξής:

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας είναι ο Τεχνικός Σύμβουλος της Πολιτείας και έχει ως σκοπό την προαγωγή της επιστήμης στους τομείς που σχετίζονται με την ειδικότητα των μελών του, της τεχνικής και της τεχνολογίας γενικά και την αξιοποίησή τους για την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας στο πλαίσιο των αρχών της αειφορίας και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Μεταξύ όλων των άλλων, διενεργεί πραγματογνωμοσύνες με θεσμοθετημένη αρμοδιότητα. Στα πλαίσια αυτά αποδέχθηκε άμεσα την πρόταση του γ.γ. της Περιφέρειας ΑΜΘ για εκπόνηση πραγματογνωμοσύνης για τα πραγματικά αίτια κατάρρευσης της γέφυρας Κομψάτου, ως ανεξάρτητος – αξιόπιστος φορέας.

Ξεκίνησε τη διαδικασία για την αναζήτηση των κριτηρίων επιλογής των κατάλληλων επιστημόνων για να πλαισιώσουν την ομάδα των πραγματογνωμόνων με το κύρος και την εξειδικευμένη γνώση που θα έπρεπε να διαθέτουν. Η ομάδα αυτή θα αποτελούνταν από μηχανικούς σχετικού αντικειμένου για το συμβάν το οποίο θα εξέταζαν, δηλ. δομοστατικού αντικειμένου (γεφυροποιία), υδραυλικού, γεωτεχνικού κοκ.

Η Δ.Ε. του ΤΕΕ – Τμήμα Θράκης αφού αξιολογούσε τις προτάσεις ενδιαφέροντος μετά από αντίστοιχη δημόσια πρόσκληση, θα ενέκρινε την ομάδα πραγματογνωμόνων.

Παράλληλα είχαμε ετοιμαστεί για όλες τις ενέργειες που απαιτούνταν για την εκτέλεση των απαραίτητων ελέγχων και υποστηρικτικών ενεργειών, όπως π.χ.:

  • Τη συλλογή όλων των διαθέσιμων στοιχείων κατασκευής (π.χ. μελέτες, έλεγχο μελετών, τροποποιήσεις μελετών, στοιχεία «ως κατασκευάσθει», κλπ) τόσο των εμπλεκόμενων υπηρεσιών όσο και ενδεχομένως πρόσθετων στοιχείων, όπως από εργασίες που έχει κάνει ο ΟΣΕ παλαιότερα.
  • Προεργασία διαδικασίας για τη διενέργεια ερευνητικών γεωτρήσεων, σε βραχώδες υπόβαθρο καθώς και τη διενέργεια δοκιμών που απαιτούνταν για την εξαγωγή συμπερασμάτων περί της εδαφικής συμπεριφοράς.
  • Προεργασία διαδικασίας αποτύπωσης περιοχής παρέμβασης για την τεκμηρίωση της υδραυλικής δίαιτας του ποταμού. Για την τεκμηρίωση της ποτάμιας ροής θα απαιτούνταν η αποτύπωση της ροής (κοίτη και παρόχθια διαμόρφωση) κατά μήκος και κατά πλάτος του ποταμού και η παραγωγή ψηφιακού εδαφικού προσομοιώματος ώστε να δημιουργηθούν οι κατάλληλες εδαφικές τομές που θα χρησιμοποιηθούν από την ομάδα των πραγματογνωμόνων.
  • Προεργασία διαδικασίας αποτύπωσης δομικών στοιχείων της αστοχείσασας γεφύρωσης και αναπαραγωγή στοιχείων όψεων και τομών με τη διενέργεια μετρήσεων με χρήση ειδικού εξοπλισμού ακριβείας, που είναι δυνατόν να εκτελέσει αποτύπωση βάσει “scanning” του έργου από μεγάλη απόσταση. Επισημαίνεται ότι θα απαιτούνταν επεξεργασία των στοιχείων πεδίου ώστε να υπάρχει πλήρης και αμφίδρομη γεωαναφορά για την συσχέτιση με άλλα στοιχεία της απαιτούμενης πραγματογνωμοσύνης.
  • Προεργασία διαδικασίας προσέγγισης των βασικών στοιχείων της γεφύρωσης για επιθεώρηση από την Ομάδα Πραγματογνωμόνων.
  • Διερεύνηση της ποιότητας των υπαρχόντων υλικών κατασκευής της γεφύρωσης που αφορούν στον χάλυβα και στο σκυρόδεμα.

Δυστυχώς τίποτε από όλα τα παραπάνω δε θα μπορέσουμε να υλοποιήσουμε.

Και αν υπάρχει κάτι το οποίο θα προσφέραμε στην τοπική κοινωνία, πέραν των γνώσεων, είναι αυτό που με συνεχείς και διαρκείς αγώνες και δράσεις έχουμε διαχρονικά πετύχει και το οποίο διασφαλίζουμε με κάθε τρόπο. Την αξιοπιστία μας. 

Τέλος θα θέλαμε όλοι να γνωρίζουν ότι παραμένουμε πιστοί στο ρόλο μας, έτοιμοι να βοηθήσουμε οποιοδήποτε χρειάζεται τη γνώση και τη συμβουλή μας.

{Πηγή δημοσίευσης: https://xanthi2.gr/, 2/8/2018}