Ενίσχυση της πυροσβεστικής Σαμοθράκης

Για την προμήθεια ορειβατικού-διασωστικού εξοπλισμού αποφάσισε το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας ΑΜ-Θ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Α.Μ.Θ., μετά από διαλογική συζήτηση:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη δαπάνη έως του ποσού των 3.600,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την οικονομική ενίσχυση του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Σαμοθράκης για την προμήθεια διασωστικού-ορειβατικού εξοπλισμού, λόγω της άμεσης ανάγκης αντιμετώπισης πληθώρας ορειβατικών και διασωστικών συμβάντων στο νησί, για τα οποία απαιτούνται ειδικά μέσα και εξοπλισμός κατάλληλα για διασώσεις, τα οποία δεν διαθέτει το Κλιμάκιο, γεγονός που δυσχεραίνει το διασωστικό του έργο.

Επίσης, λόγω της γνωστής ιδιαιτερότητας της νήσου με την ακτοπλοϊκή σύνδεση με την ενδοχώρα, η άφιξη βοήθειας με εκπαιδευμένο προσωπικό και ειδικό διασωστικό εξοπλισμό καθίσταται εξαιρετικά χρονοβόρα, γεγονός που μπορεί να αποβεί μοιραίο, καθότι τα περισσότερα συμβάντα απαιτούν άμεση, ταχεία και ασφαλή απόκριση και αντιμετώπιση.

Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον κωδ. 64.06.98. “Προώθηση Αναπτυξιακού έργου της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.”, ο οποίος είναι εγγεγραμμένος στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2020 του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Α.Μ.Θ.

Επίσης, τα μέλη του Δ.Σ. αποφάσισαν ομόφωνα όπως η εν λόγω απόφαση αποσταλεί πρώτα στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης προς έλεγχο νομιμότητας και εφόσον κριθεί νόμιμη, να ακολουθήσει η πληρωμή της συγκεκριμένης δαπάνης.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 5/52/23.12.2019.

{Πηγή δημοσίευσης: https://elthraki.gr/, 9/1/2020}