Προώθηση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας σε Δράμα και Καβάλα μέσω της Πολιτικής Συνοχής της Ε.Ε.

Ένα υπαρκτό πρόβλημα στις αγροτικές περιοχές του Νομού Δράμας για τους ανθρώπους που έχουν επιλέξει να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά, είτε στον αγροτικό τομέα είτε στους υπόλοιπους τομείς της οικονομίας, είναι η δυσκολία πρόσβασης σε καινοτόμα εργαλεία, τα οποία θα παράξουν προστιθεμένη αξία στις προσπάθειές τους και θα καταστήσουν τις επιχειρήσεις βιώσιμες.

Αποτέλεσμα αυτού του φαινομένου είναι η εγκατάλειψη προσπαθειών, παρά τις προοπτικές επιτυχίας που υπήρχαν, και εν συνεχεία η μετανάστευση κυρίως του νέου ηλικιακά πληθυσμού για αναζήτηση νέων προοπτικών είτε στα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας είτε στο εξωτερικό.

Πολλές φορές αυτές οι επιχειρηματικές κινήσεις για να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους και να καταστούν βιώσιμες, χρειάζονται μόνο κάποιες περαιτέρω βελτιώσεις, είτε αυτές αφορούν την ευκολότερη πρόσβαση σε πληροφορίες και πόρους, είτε τη βελτίωση σε δεξιότητες και τεχνογνωσία, είτε ακόμη μια νέα προσέγγιση και καινοτόμες αντιλήψεις για τη διαχείρισή τους. Ενδεχομένως αν υπήρχαν μονάδες υποστήριξης της επιχειρηματικότητας, οι οποίες θα παρείχαν τις κατάλληλες συμβουλές σε δραστηριοποιούμενους επιχειρηματικά στην ύπαιθρο του Νομού Δράμας, πολλές από αυτές τις επιχειρηματικές προσπάθειες θα είχαν διαφορετική κατάληξη.

Στο πλαίσιο της προσπάθειας αντιμετώπισης αυτού του υπαρκτού προβλήματος, μέσω των δυνατοτήτων που παρέχονται από την Πολιτική Συνοχής της Ε.Ε. το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα επιχειρηθεί να προωθηθεί η επιχειρηματικότητα και η καινοτομία τόσο στις αγροτικές περιοχές της Δράμας και Καβάλας, όσο και στις αντίστοιχες περιοχές του Σμόλιαν και του Μπλαγκόεβγκραντ της γειτονικής Βουλγαρίας, οι οποίες, άλλωστε, έχουν παραπλήσια χαρακτηριστικά σε οικονομικό επίπεδο με αυτές της ελληνικής πλευράς.

Συγκεκριμένα, με απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος INTERREG VA «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020», εγκρίθηκε για χρηματοδότηση η πρόταση έργου με τίτλο «Προώθηση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας στην αγροτική περιοχή της Καβάλας, της Δράμας, του Smolyan και του Blagoevgrad» και ακρωνύμιο «PEIRA».

Το εταιρικό σχήμα του έργου απαρτίζουν η Αναπτυξιακή Καβάλας Α.Ε., ως επικεφαλής εταίρος, και η Αναπτυξιακή Δράμας Α.Ε. από την πλευρά της Ελλάδας και η Ομάδα Τοπικής Δράσης Gotse Delchev – Garmen – Hadjidimovo και το Περιφερειακό Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Επιμελητηρίου του Blagoevgrad από πλευράς Βουλγαρίας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε περίπου 700.000 ευρώ με συγχρηματοδότηση από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικών κονδυλίων των συμμετεχουσών χωρών (για την Ελλάδα μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων). Ο χρονικός ορίζοντας υλοποίησης του έργου είναι οι 24 μήνες, όμως υπάρχει δέσμευση από την πλευρά όλων των εταίρων πως θα συνεχίσουν να παρέχουν τα περισσότερα από τα αποτελέσματα και τις υπηρεσίες του έργου μετά την ολοκλήρωσή του.

Οι στόχοι του έργου

Ο κύριος στόχος του έργου είναι η προώθηση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας στις αγροτικές περιοχές της Καβάλας και Δράμας στην Ελλάδα, καθώς και του Smolyan και Blagoevgrad στη Βουλγαρία, μέσα από την εκπαίδευση και παροχή των απαραίτητων εργαλείων σε επιχειρηματίες της υπαίθρου. Αυτό θα επιτευχθεί μέσα από τη δημιουργία 4 μονάδων υποστήριξης επιχειρήσεων αγροτικού χώρου, οι οποίες θα αξιοποιήσουν την πολύχρονη εμπειρία των εταίρων του έργου στα προγράμματα LEADER. Μάλιστα μέσω συμμετοχής των επιχειρήσεων σε μελλοντικές προσκλήσεις χρηματοδότησης LEADER θα δοθεί η δυνατότητα βελτίωσης της αποτελεσματικότητας και της κερδοφορίας των επενδύσεών τους.

Το έργο αφορά νέες και υπάρχουσες επιχειρήσεις σε αγροτικές περιοχές σε όλους τους τομείς της οικονομίας, οι οποίες, ως αποτέλεσμα του έργου, θα έχουν καλύτερες συνθήκες για ανάπτυξη και αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους. Εκτιμάται, μάλιστα, ότι από το έργο «PEIRA» θα επωφεληθούν τουλάχιστον 128 νέες και υπάρχουσες επιχειρήσεις.

Στο πλαίσιο του έργου θα παρασχεθούν συμβουλευτικές υπηρεσίες, θα διοργανωθούν εκπαιδευτικά εργαστήρια με έμφαση στην καινοτομία και θα αναπτυχθεί ειδικό διαδικτυακό συμβουλευτικό εργαλείο. Οι μονάδες υποστήριξης των επιχειρήσεων, που θα δημιουργηθούν στο πλαίσιο του έργου «PEIRA» και θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα, εκτιμάται ότι θα είναι ικανές να ενισχύσουν τη συνολική ικανότητα των κατοίκων της υπαίθρου, προκειμένου να βελτιώσουν την επιχειρηματικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν προβλήματα, όπως δυσκολίες στην απόκτηση επιχειρηματικής χρηματοδότησης, περιορισμένη πρόσβαση των επιχειρηματιών στην τεχνογνωσία υποστήριξης των επιχειρήσεων, πληροφορίες και επαφές, έλλειψη υπηρεσιών υποστήριξης για την ανάπτυξη ανταγωνιστικών προϊόντων-υπηρεσιών, έλλειψη πρόσβασης / τεχνογνωσίας σχετικά με τεχνολογίες εξοικονόμησης κόστους και ανεπαρκείς δεξιότητες. Η βασική ιδέα πίσω από τη δημιουργία τους είναι η παροχή των κατάλληλων πρακτικών εργαλείων, η εκπαίδευση των επιχειρηματιών και η αξιοποίηση των εμπειριών των εταίρων του έργου. Με αυτό τον τρόπο, οι μονάδες υποστήριξης των επιχειρήσεων θα συμβάλουν στην προώθηση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας σε διασυνοριακό επίπεδο.

Εξάλλου, μέσα στις στοχεύσεις του έργου «PEIRA» είναι η δημιουργία ενός βιώσιμου διασυνοριακού δικτύου αγροτικών επιχειρήσεων μεταξύ ελληνικών και βουλγαρικών εταιρειών. Το συγκεκριμένο δίκτυο αναμένεται να μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες της αγοράς και να είναι ικανό να αναπτύξει διασυνοριακές αλυσίδες εφοδιασμού με εμπορικές συμφωνίες μεταξύ ελληνικών και βουλγαρικών εταιρειών, χρησιμοποιώντας ακόμη και ισχυρότερους εμπορικούς δεσμούς και εταιρείες με μεγαλύτερες δυνατότητες.

Το έργο «PEIRA» θα έχει πολλαπλασιαστικό, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα μετά την ολοκλήρωση του έργου, που συνδέεται με υψηλότερες πωλήσεις και εξαγωγές, μειωμένο κόστος παραγωγής, νέα καινοτόμα προϊόντα, υψηλότερη και αποτελεσματικότερη απορρόφηση χρηματοδότησης από την Ε.Ε., ως αποτέλεσμα της υιοθέτησης επιχειρηματικής τεχνογνωσίας που θα παραδοθεί στους συμμετέχοντες μέσω συμβουλευτικών, εκπαιδευτικών συνεδριών και του εργαστηρίου καινοτομίας.

Έτσι, οι αγροτικές περιοχές τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Βουλγαρία θα γίνουν πιο ελκυστικά μέρη για να ζήσει κανείς και επομένως αναμένεται ότι υψηλότερο ποσοστό νέων και οικονομικά ενεργών ατόμων θα μείνουν στις περιοχές παρέμβασης και δεν θα επιλέξουν τη λύση της μετανάστευσης για τον βιοπορισμό τους.

«Διεύρυνση της υποστήριξης των επιχειρήσεων»

Σε δηλώσεις του στην εφημερίδα «Εργασία… συν» ο κ. Μανόλης Χατζόπουλος, Γενικός Διευθυντής της Αναπτυξιακής Δράμας Α.Ε., η οποία είναι εταίρος του έργου, ανέφερε τα εξής: «Με την υλοποίηση του έργου “PEIRA” η Αναπτυξιακή Δράμας διευρύνει την υποστήριξη των επιχειρήσεων του αγροτικού χώρου των διασυνοριακών περιοχών χρησιμοποιώντας πόρους και από άλλα προγράμματα πέραν του CLLD Leader. Θα προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε την επιχειρηματικότητα και να ενισχύσουμε την Πολιτική Συνοχής της Ε.Ε. στις διασυνοριακές περιοχές μεταφέροντας την εμπειρία μας και παρέχοντας εκπαίδευση, τεχνογνωσία, εργαλεία και γιατί όχι χρηματοδοτικές ευκαιρίες».

[το άρθρο δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα Εργασία… Συν και το ergasia-press.gr και αναδημοσιεύεται στην EURACTIV.gr στο πλαίσιο του έργου «Η Συνοχή Δίπλα μας»]

{Πηγή δημοσίευσης: https://www.thraki.com.gr/, 19/5/2021}