Έβρος: Νέες προσλήψεις συνοριοφυλάκων

Αποφάσισε τοΥπουργείο Προστασίας του Πολίτη και Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας την πρόσληψη 250 συνοριοφυλάκων στον Έβρο. Συγκεκριμένα οι προσλήψεις αφορούν συμβάσεις 8μηνης διάρκειας, για τις ανάγκες συνοριακής φύλαξης και επιτήρησης του Έβρου.

Όπως αναφέρεται και σε σχετικό έγγραφο, οι δύο πλευρές υπέγραψαν “Συμφωνία Επιδότησης  της  Δράσης  με  τίτλο:  Ειδική  Δράση:  Πρόσληψη Συνοριακών  Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου, στην περιφερειακή ενότητα Έβρου”, η  οποία  εντάσσεται στον  Ειδικό  Στόχο  «Σύνορα» του Εθνικού Προγράμματος  του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας.

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας/Τομέας Σύνορα και Θεωρήσεις και  στοχεύει  στην  κάλυψη  των  προβλεπόμενων  από  την  κείμενη  νομοθεσία  αναγκών μισθοδοσίας  και  λοιπών  αποζημιώσεων  διακοσίων  πενήντα  Συνοριακών  Φυλάκων Ορισμένου  Χρόνου  (Σ.Φ.Ο.Χ.),  για  χρονικό  διάστημα  οκτώ  μηνών,  μετά  και  την ολοκλήρωση της τετράμηνης εκπαίδευσης τους, οι οποίοι θα τοποθετηθούν σε αρμόδιες Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας που εδρεύουν  στην περιφερειακή ενότητα  του Έβρου, για  την  κάλυψη  των  αναγκών  της  αποτελεσματικότερης  προστασίας  και  επιτήρησης  των εξωτερικών συνόρων της χώρας μας. 

Ειδικότερα,  από  την  εν λόγω δράση  δύναται  να  ενισχυθούν με  ανθρώπινο  δυναμικό  οι Υπηρεσίες  Συνοριακής  Φύλαξης,  Διαχείρισης  Μετανάστευσης  (Κέντρα  Υποδοχής  και Ταυτοποίησης)  και  Υπηρεσίες  Φύλαξης  των  θεσμοθετημένων  σημείων  εισόδου  –  εξόδου, ιδίως  αεροδρομίων,  των  Διευθύνσεων  Αστυνομίας  (Δ.Α.):  Αλεξανδρούπολης  και  Ορεστιάδας της  Γενικής  Περιφερειακής  Αστυνομικής  Διεύθυνσης  Ανατολικής Mακεδονίας  –  Θράκης,  οι οποίες  είναι  αρμόδιες  για  τον  έλεγχο  των  εξωτερικών  συνόρων  και  τη  διαχείριση  των μεταναστευτικών  ροών,  επιτυγχάνοντας  κατά  τον  τρόπο  αυτό  τη  μέγιστη  επιχειρησιακή ετοιμότητα  και  κατά  συνέπεια  την αποτελεσματικότερη  προστασία  και  επιτήρηση  των εξωτερικών συνόρων.    

Συγκεκριμένα,  οι  Συνοριακοί  Φύλακες  Ορισμένου  Χρόνου  εκτελούν  τα  καθήκοντά  τους  με  αποστολή  την  αποτροπή  παράνομης  εισόδου  αλλοδαπών  στη  χώρα,  τον  εντοπισμό  και  τη σύλληψη  των  παρανόμως  εργαζομένων  αλλοδαπών  ανά  την  επικράτεια  και  την  παραπομπή τους στη δικαιοσύνη ή την επαναπροώθησή τους, καθώς και τον εντοπισμό και τη σύλληψη προσώπων  που  διευκολύνουν  την  παράνομη  είσοδο  και  εργασία  αλλοδαπών  και  την παραπομπή τους  στη δικαιοσύνη, σύμφωνα με τις  κείμενες διατάξεις.

Επιπρόσθετα, δύναται να  διατίθενται  για  εκτέλεση  υπηρεσίας  φρούρησης  και  μεταγωγής  κρατουμένων  και φρούρησης αστυνομικών υπηρεσιών και κρατητηρίων αυτών.   Επιπλέον,  το  υπόψη  προσωπικό  δύναται  να  εκτελεί  υπηρεσία  φύλαξης  των  εγκαταστάσεων των  Κέντρων  Υποδοχής  και  Ταυτοποίησης, η  αρμοδιότητα  της  οποίας  ανήκει  στην  Ελληνική Αστυνομία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 16 του ν. 4375/2016 (Α’ 51).  

Η  καταβολή  της  προβλεπόμενης  από  την  κείμενη  νομοθεσία  μισθοδοσίας  και  λοιπών αποζημιώσεων,  για  χρονικό  διάστημα  οκτώ  μηνών,  μετά  την  ολοκλήρωση  της εκπαίδευσής  τους,  για  τους  διακοσίους  πενήντα  Συνοριακούς  Φύλακες  ορισμένου Χρόνου,  οι  οποίοι  θα  κατανεμηθούν  σε  αρμόδιες  Υπηρεσίες,  για  την  κάλυψη  των  αναγκών της αποτελεσματικότερης προστασίας και επιτήρησης των εξωτερικών συνόρων της χώρας, στην περιφερειακή ενότητα του Έβρου. Η ημερομηνία έναρξης της Δράσης ορίζεται η 21/07/2021.  Η ημερομηνία λήξης της Δράσης ορίζεται η 31/12/2022.  Συνολικό κόστος δράσης: 3.921.971,80€

{Πηγή δημοσίευσης: http://www.e-evros.gr/, 28/7/2021}