Διατηρείται η απαλλαγή από τα διόδια της Εγνατίας στη Θράκη

Σε τροποποίηση της απόφασης που έπαυε την απαλλαγή από τα διόδια της Εγνατίας Οδού, προχώρησε το Υπουργείο Υποδομών, με αποτέλεσμα οι απαλλαγές που ίσχυαν για τους μόνιμους κατοίκους της Θράκης να συνεχίσουν να ισχύουν και την επόμενη χρονιά.

Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου, η απαλλαγή συνεχίζεται μέχρι να εγκατασταθεί ηλεκτρονικό σύστημα αναλογικής χρέωσης. Σχετική ανάρτηση έκανε η βουλευτής Έβρου ΣΥΡΙΖΑ Νατάσα Γκαρά:

Η επίμαχη απόφαση Σπίρτζη:

Το Ελληνικό́ Δημόσιο έχει ήδη εκκινήσει τη διαδικασία σχεδιασμού́, χρηματοδότησης, προμήθειας, εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργιά ολοκληρωμένου ηλεκτρονικού́ αναλογικού́ συστήματος διοδίων δορυφορικής τεχνολογίας ή τεχνολογίας ασύρματης επικοινωνίας δεδομένων (π.χ. GSΜ), μέσω του οποίου θα διενεργούνται οι χρεώσεις διοδίων τελών στους αυτοκινητόδρομους περιλαμβανομένης και της Εγνατίας Οδού́ και των καθέτων αυτής αξόνων. Το ως άνω σύστημα εκτιμάται ότι θα τεθεί́ σε πλήρη λειτουργία μέχρι το τέλος του 2018. Οι απαλλαγές από́ την υποχρέωση καταβολής διοδίων τελών στην Εγνατία Οδό́ και στους κάθετους αυτής άξονες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα απόφαση, θα ισχύουν είτε α) κατά́ την πλήρη θέση σε λειτουργία του ανωτέρω ηλεκτρονικού́ αναλογικού́ συστήματος είτε β) με την έγκριση από́ την αρμόδια Γενική́ Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG MOVE) της νέας τιμολογιακής πολιτικής διοδίων της Εγνατίας Οδού́ και την έναρξη υλοποίησης της δια της εκδόσεως των κατά́ νόμο προβλεπόμενων αποφάσεων, όποιο από́ τα δύο υπό́ (α) και (β) γεγονότα επισυμβεί́ νωρίτερα. Κατά́ τα λοιπά́ συνεχίζουν να ισχύουν τα προβλεπόμενα στην υπ’ αρ. 6686/2014 κοινή́ υπουργική́ απόφαση όπως εκάστοτε ισχύει.

{Πηγή δημοσίευσης: https://xanthi2.gr, 19/12/2018}