Στον «αέρα» η πρόσκληση του ΕΣΠΑ για την αποκατάσταση των Μεταλλείων της Κίρκης

Την  πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο ΕΣΠΑ και τον άξονα προτεραιότητας που αφορά στη διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος, για το έργο «Αποκατάσταση ρυπασμένων χώρων δημόσιου ανενεργού μεταλλείου Κίρκης – Έβρου», έβγαλε στον «αέρα» χθες 12/9 η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ταμείου Συνοχής και Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου Νίκη Δανδόλου.

Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό έργο, με το οποίο θα κλείσει μια για πάντα μία μεγάλη περιβαλλοντική «πληγή» του Δήμου Αλεξανδρούπολης, μετά από δεκαετίες εγκατάλειψης και αδιαφορίας. Το έργο ενέκρινε η προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, όταν ο τότε Υπουργός Σωκράτης Φάμελλος ανακοίνωσε τη διάθεση περίπου 5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των μεταλλείων.

Στην υλοποίηση του έργου δίνει συνέχεια η νέα κυβέρνηση, η οποία, μέσω του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, καλεί τους δυνητικούς δικαιούχους, δηλαδή την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης και την Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, να υποβάλλουν προτάσεις συγκεκριμένων παρεμβάσεων, προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν από το ΕΣΠΑ.

Η χρηματοδοτούμενη δράση αφορά στην αποκατάσταση της περιοχής του εργοστασίου εμπλουτισμού και των λιμνών τελμάτων τουδημόσιου ανενεργού μεταλλείου της Κίρκης.

Οι προς χρηματοδότηση δράσεις  είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν:

Α) Προπαρασκευαστικές ενέργειες

  • Επικαιροποίηση των μελετών που εκπονήθηκαν το 2009 και σχετίζονται με τη δράση αποκατάστασης, στο πλαίσιο της οποίας θα γίνει έλεγχος, εντοπισμός και καταγραφή των μεταβολών α) της έκτασης και της έντασης της ρύπανσης των εδαφών, ιζημάτων ρέματος, υπόγειων και επιφανειακών υδάτων και β) των σωρών των αποβλήτων, με δικαιούχο εταίρο την Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ).
  • Σύνταξη των τευχών δημοπράτησης για τα έργα αποκατάστασης του περιβάλλοντα χώρου των μεταλλείων.

Β) Έργα αποκατάστασης των ρυπασμένων περιοχών του περιβάλλοντα χώρου του μεταλλείου Κίρκης, όπως ενδεικτικά:

  • Αποκατάσταση των λεκανών απόθεσης τελμάτων
  • Διαμόρφωση ελεγχόμενου χώρου απόθεσης επικινδύνων αποβλήτων
  • Διαχείριση των σωρών των εξορυκτικών αποβλήτων
  • Διαχείριση των διαφυγών των τελμάτων και των ρυπασμένων ιζημάτων στα τμήματα των ρεμάτων Κιρκαλη και Ειρήνη
  • Μερική εκτροπή της κοίτης του ρέματος Κιρκάλων, εφόσον προκύψει σχετική αναγκαιότητα
  • Αποκατάσταση της περιοχής του μεταλλείου Αγίου Φιλίππου

Γ) Σχεδιασμό και εγκατάσταση δικτύου παρακολούθησης ποιότητας επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, και γενικότερα υποστήριξη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης στο πλαίσιο της δράσης αποκατάστασης σύμφωνα με την ΚΥΑ. αρ.37192/272/22-4-2019 (ΑΔΑ: ΩΡΩ54653Π8-3ΔΑ), με δικαιούχο εταίρο την Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ).

Οι προτάσεις μπορούν να κατατίθενται από την 01/10/2019 έως την 31/12/2019. Ο χρόνος ολοκλήρωσης του έργου είναι η 31/12/2023.

{Πηγή δημοσίευσης:: http://www.gnomionline.gr, του Κ.Η., 12/9/2019}