Ο νέος Αναπτυξιακός νόμος 2021: Γενική Επιχειρηματικότητα-Αναλυτικά το περιεχόμενο

Έως 55% η επιχορήγηση για την Περιφέρεια ΑΜ-Θ

Άρχισε πάλι η υποβολή επενδυτικών προτάσεων στον νέο αναπτυξιακό νόμο 4399/16 για το καθεστώς ‘Γενική Επιχειρηματικότητα’

Ο συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος καθεστώτος ανέρχεται σε 400.000.000 ευρώ, εκ των οποίων τα 120.000.000 ευρώ που αφορούν τα είδη ενίσχυσης της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης προέρχονται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων και τα 280.000.000 ευρώ αφορούν το είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής.

Οι επενδύσεις αφορούν τους τομείς :

Τουρισμού, Μεταποίησης, Ανθρώπινης Υγείας, Πολιτισμού, Πληροφορικής, Αθλητισμού, Κτηνοτροφίας, Πτηνοτροφίας, Αποθήκευσης

Όροι και προϋποθέσεις υπαγωγής

Η συμμετοχή του φορέα στο συνολικό επιλέξιμο κόστος του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να γίνει είτε μέσω ιδίων κεφαλαίων είτε με εξωτερική χρηματοδότηση, με την προϋπόθεση ότι το εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) αυτού δεν περιέχει καμία κρατική ενίσχυση, δημόσια στήριξη ή παροχή.

Ο ενδιαφερόμενος φορέας για να έχει την δυνατότητα επιλογής θα πρέπει να αποδείξει την δυνατότητά του να καλύψει την συμμετοχή του η οποία μπορεί να γίνει με:

 1. Ιδιωτικά κεφάλαια ή/και
 2. Εξωτερική χρηματοδότηση.

Ο ελάχιστος επιλέξιμο προϋπολογισμός θα πρέπει να είναι για:

 • α. Μεγάλες επιχειρήσεις 500.000 €.
 • β. Μεσαίες επιχειρήσεις, 250.000 €.
 • γ. Μικρές επιχειρήσεις 150.000 €.
 • δ. Πολύ Μικρές επιχειρήσεις, 100.000 €.
 • ε. ΚοινΣΕπ, Ομάδες Παραγωγών, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις, 50.000 €.

Οι Δικαιούχοι επενδυτικών σχεδίων είναι οι επιχειρήσεις που θα υποβάλουν πρόταση θα πρέπει να είναι εγκατεστημένες ή να έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια όταν θα γίνει έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές:

 • α. ατομική επιχείρηση
 • β. εμπορική εταιρεία,
 • γ. συνεταιρισμός,
 • δ. ΚοινΣΕπ, Ομάδες Παραγωγών, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις
 • ε. υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες, με την υποχρέωση να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες δημοσιότητας πριν από την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου,
 • στ. επιχειρήσεις που λειτουργούν με τη μορφή κοινοπραξίας με την προϋπόθεση καταχώρισής τους στο ΓΕΜΗ,
 • ζ. δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους(με όρους).

Εάν η επιχείρηση είναι ατομική, τότε το μέγιστο επιτρεπόμενο επιλέξιμο ύψος επενδυτικού σχεδίου είναι οι 500.000 ευρώ. Για μεγαλύτερα επιλέξιμα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να λάβει μια από τις άλλες επιτρεπόμενες νομικές μορφές.

Επιλέξιμες δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων

α. επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού όπως:

 • Κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισμός κτηριακών εγκαταστάσεων
 • Αγορά του συνόλου ή μέρους των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού κλειστής επιχείρησης (κτήρια, μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός)
 • Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού
 • Μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού.
 • Οι δαπάνες εκσυγχρονισμού ειδικών εγκαταστάσεων

β. επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού όπως:

 • Μεταφορά τεχνολογίας μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων.
 • Συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης.

γ. το μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας

Τα ποσοστά ενίσχυσης για την Περιφέρειά μας (Περιφέρεια ΑΜΘ) είναι: μεγάλες 35%, μεσαίες 45%, μικρές 55%