ΤΟΠΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ: Βασικό εργαλείο σχεδιασμού για τους Δήμους Ιάσμου και Αρριανών τα επόμενα χρόνια

Η εκπόνησή τους εντάχθηκε προς χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας ΑΜ-Θ – Καθορίζονται το πρότυπο της χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης, οι χρήσεις γης, οι όροι και περιορισμοί δόμησης, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο μέτρο για τη συνολική χωρική ανάπτυξη και οργάνωση ενός Δήμου

Βασικό εργαλείο σχεδιασμού για τους Δήμους Ιάσμου και Αρριανών τα επόμενα χρόνια. Αυτό είναι το Τοπικό Χωρικό Σχέδιο που θα εκπονηθεί για κάθε έναν από τους δύο Δήμους της Ροδόπης. Τα Τοπικά Χωρικά Σχέδια είναι σύνολα κειμένων, χαρτών και διαγραμμάτων, με τα οποία καθορίζονται το πρότυπο της χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης, οι χρήσεις γης, οι όροι και περιορισμοί δόμησης, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο μέτρο για τη συνολική χωρική ανάπτυξη και οργάνωση ενός Δήμου. Η εκπόνηση Τοπικών Χωρικών Σχεδίων των Δήμων Αρριανών και Ιάσμου, ύψους 559.433 ευρώ και 499.952 ευρώ αντίστοιχα, εντάχθηκε προς χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας ΑΜ-Θ.

Ειδικά για τον Δήμο Ιάσμου το αντικείμενο της Πράξης «Τοπικό Χωρικό Σχέδιο (Τ.Χ.Σ.) Δήμου Ιάσμου» αφορά στην σύνταξη χωροταξικής μελέτης του νόμου 4447/2016 και στοχεύει στην οργάνωση και ανάπτυξη του συνόλου της εδαφικής περιοχής του πρωτοβάθμιου Ο.Τ.Α., μέσω κατευθύνσεων και μέτρων. Σύμφωνα με τον Ν 4447 (ΦΕΚ Α’ 241/2016): 1. Τα Τοπικά Χωρικά Σχέδια αποτελούν σύνολα κειμένων, χαρτών και διαγραμμάτων με τα οποία καθορίζονται το πρότυπο χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης, οι χρήσεις γης, οι όροι και περιορισμοί δόμησης, καθώς και κάθε άλλο μέτρο, όρος ή περιορισμός που απαιτείται για την ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη και οργάνωση της περιοχής ενός πρωτοβάθμιου Ο.Τ.Α. 2. Καλύπτουν την έκταση ενός Δήμου. 3. Με τα Τοπικά Χωρικά Σχέδια καθορίζονται για κάθε δημοτική ενότητα οι ακόλουθες κατηγορίες περιοχών: α) Οικιστικές περιοχές, β) Περιοχές παραγωγικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, γ) Περιοχές προστασίας, δ) Περιοχές ελέγχου χρήσεων γης. Διέπονται από την αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης η οποία επιδιώκει την «…ανάπτυξη που συνθέτει κοινωνικούς, οικονομικούς και περιβαλλοντικούς στόχους με σκοπό την: Επίτευξη διατηρήσιμης οικονομικής ανάπτυξης με δημιουργία ισχυρής παραγωγικής βάσης και έμφαση στην καινοτομία και την αύξηση της απασχόλησης. Εδαφική και κοινωνική συνοχή, δίκαιη κατανομή πόρων και άρση αποκλεισμών Προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, της βιοποικιλότητας, του τοπίου και την αειφόρο χρήση των πόρων». Η εν λόγω χωροταξική μελέτη έχει ως κύριο στόχο την αξιοποίηση και ανάδειξη των δυνατοτήτων του Δήμου, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις ιδιαιτερότητες της περιοχής μελέτης και τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της. Έτσι η μελέτη Τ.Χ.Σ. θα αποτελέσει το βασικό εργαλείο σχεδιασμού για τον Δήμο Ιάσμου τα επόμενα χρόνια.

Ο Δήμος Αρριανών αποτελείται από 56 οικισμούς, συνολικής έκτασης 771.200 στρεμμάτων και 16.577 κατοίκων σύμφωνα με την απογραφή του 2011. Ο Δήμος θα προβεί στη σύνταξη Τοπικού Χωρικού Σχεδίου, με το οποίο καθορίζονται για κάθε δημοτική ενότητα οι ακόλουθες κατηγορίες περιοχών: α) Οικιστικές Περιοχές, β) Περιοχές παραγωγικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, γ) Περιοχές Προστασίας και δ) Περιοχές ελέγχου χρήσεων γης.

Μεταξύ άλλων στόχοι είναι:

 • Να εξασφαλίσουν χωρίς αποκλεισμούς στους σημερινούς και μελλοντικούς κατοίκους, κατοικία, απασχόληση, ποιότητα ζωής, κοινωνικές υπηρεσίες, επικοινωνίες και μεταφορές που να ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες τους και τους διαθέσιμους πόρους.
 • Να διαχειριστούν με οικονομία τη γη μέσω περιορισμένων επεκτάσεων.
 • Να εξασφαλίσουν την προστασία των φυσικών συστημάτων και της γεωργικής γης και κατ’ εξοχή της γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας.
 • Να εξασφαλίσουν την προστασία των κατοίκων, των εγκαταστάσεων και των πόρων έναντι των φυσικών κινδύνων, των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, της ρύπανσης και κάθε είδους όχλησης.
 • Να εξασφαλίσουν την προστασία της πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και των τοπίων και της πολεοδομικής φυσιογνωμίας και ιστορίας των πόλεων και οικισμών του οικείου ΟΤΑ.
 • Να προωθήσουν την συνεργασία «πόλης-υπαίθρου» και την εδαφική συνοχή.
 • Να προωθήσουν εναλλακτικούς ήπιους τρόπους μετακινήσεων.
 • Να χειριστούν συνετά τα ζητήματα που αφορούν αναγκαίες αναθεωρήσεις/τροποποιήσεις πολεοδομικών σχεδίων, πολιτικές και υπερκείμενο

Κεντρικό πυρήνα αυτών των διαδικασιών αποτελούν οι απαραίτητες εργασίες που εξειδικεύονται ως εξής:

 • Κύρια Μελέτη του ΤΧΣ αφορά τον χωρικό σχεδιασμό και προσδιορίζει μέσω κατευθύνσεων και μέτρων τη στρατηγική χωρικής ανάπτυξης και οργάνωσης στο σύνολο της εδαφικής περιοχής του ΟΤΑ.
 • Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των προτεινόμενων από την κύρια μελέτη χωρικών ρυθμίσεων του ΤΧΣ.
 • Ειδική Μελέτη Εκτίμησης Γεωλογικών Κινδύνων και Γεωλογικής Καταλληλότητας Οικιστικών Περιοχών ως υποστηρικτική της Κύριας
 • Μελέτη του ΤΧΣ. Η μελέτη αφορά στις περιοχές του ΟΤΑ που δεν καλύπτονται από μελέτες της προηγούμενης περιόδου σχεδιασμού μέσω ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ του Ν. 2508/1997 και τις νέες προς πολεοδόμηση περιοχές μέσω του ΤΧΣ.
 • Μελέτη Οριοθέτησης των Υδατορεμάτων των νέων προς πολεοδόμηση οικιστικών περιοχών μέσω του ΤΧΣ ως υποστηρικτική της Κύριας Μελέτης του ΤΧΣ.
 • Τοπογραφική Μελέτη που θα αφορά τη δημιουργία ψηφιακού χαρτογραφικού υποβάθρου και τις επίγειες τοπογραφικές αποτυπώσεις για τις ανάγκες οριοθέτησης ρεμάτων.

{Πηγή δημοσίευσης: https://www.xronos.gr,  της  Δήμητρας Συμεωνίδου, 6/6/2019}