Την υψηλότερη βαθμολογία πέτυχε το Τοπικό Χωρικό Σχέδιο του Δήμου Κομοτηνής

Πρώτος ο Δήμος στον προσωρινού πίνακα κατάταξης αξιολογημένων προτάσεων προς ένταξη στο ΕΣΠΑ - Έχει συνολικό προϋπολογισμό 665 χιλιάδες ευρώ και αποτελεί κλειδί για την αναθεώρηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της πόλης - Επιλέξιμο και το ΤΧΣ του Δήμου Μαρωνείας Σαπών

Στην πρώτη θέση του προσωρινού πίνακα κατάταξης αξιολογημένων προτάσεων της πρόσκλησης της ειδικής υπηρεσίας διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη χρηματοδότηση των Τοπικών Χωρικών Σχεδίων (ΤΧΣ) πήρε η πρόταση του Δήμου Κομοτηνής, συνολικού προϋπολογισμού 664.915,38 ευρώ.

Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) του, το οποίο εγκρίθηκε το 2012, 20 χρόνια μετά από την υποβολή του, και όπως είναι φυσικό είναι ανεπίκαιρο.

Το ΤΧΣ αναμένεται να δώσει λύση σε αρκετά από τα θέματα που έχουν εντοπιστεί στο ΓΠΣ, παρόλο που η διαδικασία για εκπόνηση και έγκρισή του αναμένεται να πάρει αρκετό διάστημα, ίσως και άνω των 5 ετών.

Η υψηλή βαθμολογία του σχεδίου στους προσωρινούς πίνακες είναι μια καλή αρχή, και μετά τη διαδικασία των ενστάσεων και την έκδοση των οριστικών πινάκων, μπορεί να ξεκινήσει η διαδικασία εκπόνησης της μελέτης.

Αξίζει να σημειωθεί πως στα ΤΧΣ που βρίσκονται εντός των χρηματοδοτούμενων στον προσωρινό πίνακα κατάταξης είναι και αυτό του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών, συνολικού προϋπολογισμού 498.871,07 ευρώ.

Τι είναι τα Τοπικά Χωρικά Σχέδια

Τα Τοπικά Χωρικά Σχέδια αποτελούν σύνολα κειμένων, χαρτών και διαγραμμάτων με τα οποία καθορίζονται το πρότυπο χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης, οι χρήσεις γης, οι όροι και περιορισμοί δόμησης καθώς και κάθε άλλο μέτρο, όρος ή περιορισμός που απαιτείται για την ολοκληρωμένη χωρική οργάνωση και ανάπτυξη της περιοχής ενός πρωτοβάθμιου ΟΤΑ.

Καλύπτουν την έκταση ενός Δήμου και εναρμονίζονται με τις κατευθύνσεις των Περιφερειακών Χωροταξικών Πλαισίων και περιέχουν τις αναγκαίες ρυθμίσεις για την επίτευξη των σκοπών τους.

Στόχος της μελέτης που υπέβαλε ο Δήμος Κομοτηνής είναι η σύνταξη Τοπικού Χωρικού Σχεδίου το οποίο θα ρυθμίζει τη βιώσιμη χωρική ανάπτυξη και οργάνωση της εδαφικής έκτασης του Δήμου Κομοτηνής.

Η έκταση του Δήμου είναι 644,9 τ.χλμ. και ο πληθυσμός του ανέρχεται σε 66.919 κατοίκους σύμφωνα με την απογραφή του 2011. Στην διοικητική εμβέλεια του Δήμου Κομοτηνής εμπίπτουν 48 οικισμοί, με μεγαλύτερο εξ’αυτών την έδρα του Δήμου, την πόλη της Κομοτηνής, που έχει πληθυσμό 50.990 κατοίκων.

Η εκπόνηση του ΤΧΣ για το σύνολο του «Καλλικράτειου» Δήμου Κομοτηνής χαρακτηρίζεται ως άμεσης προτεραιότητας στο αναθεωρημένο ΠΠΧΣΑΑ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, λόγω της ιδιαίτερα βαρύνουσας σημασίας του Δήμου Κομοτηνής στην αναπτυξιακή προοπτική της Περιφέρειας.

Ειδικότερα, η Κομοτηνή ορίζεται ως πρωτεύον εθνικός πόλος διαπεριφερειακής εμβέλειας, αποτελεί διοικητικό, ακαδημαϊκό, επιχειρηματικό, εμπορευματικό, εκθεσιακό και πολύπλευρο παραγωγικό κέντρο, ρόλος που κατά το ΠΠΧΣΑΑ προβλέπεται να συνεχισθεί και να ενισχυθεί σημαντικά μέσω της ενδυνάμωσης του διασυνοριακού ρόλου της.

Δεκαοκτώ μήνες για την εκπόνηση της μελέτης

Η εκπόνηση της μελέτης ΤΧΣ φιλοδοξεί να ρυθμίσει την χωρική ανάπτυξη στο σύνολο της έκτασης του Δήμου και να συμβάλει καθοριστικά στην επίτευξη των προοπτικών ενίσχυσης του ρόλου της έδρας της Περιφέρειας.

Η εκπόνηση του ΤΧΣ περιλαμβάνει μια σειρά από μελετητικές εργασίες.

Πρωτίστως έχει την Κύρια Μελέτη του ΤΧΣ, που διαρθρώνεται σε τρείς φάσεις, την Α’ Φάση, που είναι η διάγνωση δυνατοτήτων και προβλημάτων χωρικής ανάπτυξης και οργάνωσης, τη Β’ Φάση όπου γίνεται συνθετική αξιολόγηση των χωρικών, γεωλογικών και περιβαλλοντικών δεδομένων και διατύπωση εναλλακτικών σεναρίων χωρικής ανάπτυξης, και στη Γ’ Φάση που είναι πρόταση χωρικής οργάνωσης, χρήσεων γης και δόμησης.

Η Γ’ Φάση εκπονείται σε δύο Στάδια, ένα Στάδιο που αφορά το σύνολο του περιεχομένου της Γ’ Φάσης και τις διαδικασίες διαβούλευσης που ταυτίζονται με τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία περί ΣΜΠΕ και γίνονται από κοινού με αυτές της ΣΜΠΕ, και το δεύτερο Στάδιο που αφορά στην προσαρμογή της μελέτης μετά τη γνωμοδότηση του ΚΕΣΥΠΟΘΑ και τη διαβίβαση στο Δήμο των σχετικών κατευθύνσεων απότο ΥΠΕΝ.

Μετά και την ολοκλήρωση της Γ’ Φάσης, ακολουθούν οι διαδικασίες έκδοσης του Π.Δ. έγκρισης του ΤΧΣ, μέσα από την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) των προτεινόμενων, από την κύρια μελέτη ΤΧΣ, χωρικών ρυθμίσεων, την Ειδική Μελέτη Εκτίμησης Γεωλογικών Κινδύνων και Γεωλογικής Καταλληλότητας Οικιστικών Περιοχών, ως υποστηρικτική της κύριας μελέτης ΤΧΣ, Μελέτη Οριοθέτησης των τυχόν υφιστάμενων Υδατορεμάτων στις νέες προς πολεοδόμηση οικιστικές περιοχές της πρότασης του ΤΧΣ, ως υποστηρικτική της κύριας μελέτης, μέσω Ειδικής Υδραυλικής Μελέτης σε περιοχές που διαπιστώνεται η αναγκαιότητα οριοθετήσεων υδατορεμάτων.

Ο καθαρός χρόνος εκπόνησης της μελέτης ορίζεται σε δεκαοκτώ μήνες και η συνολική διάρκεια της μέχρι την έκδοση της απόφασης έγκρισης του συνόλου των παραδοτέων της μελέτης ορίζεται σε σαρανταοκτώ μήνες.

 

{Πηγή δημοσίευσης http://paratiritis-news.gr/, του Κωνσταντίνου Μαρκενδούδη, 27/6/2018}