Ικανοποίηση από τη Σολομώντεια λύση για το 12%

Καλύτερος ο συμψηφισμός από το τίποτα, «ανάσα ζωής» βλέπουν τα Επιμελητήρια ΑΜΘ

Για μία διάταξη που «επιλύει ένα χρόνιο πρόβλημα επιχειρήσεων κυρίως στη Θράκη, ενισχύοντας τη ρευστότητά τους» έκανε λόγο ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, αναφερόμενος στη λύση που βρέθηκε περί συμψηφισμού οφειλών προς το Δημόσιο (παρελθουσών και μελλοντικών) για τα χρωστούμενα του μισθοδοτικού κόστους εργασίας (12%).

Κι αν κρίνουμε από την επίσημη τοποθέτηση των Διοικήσεων των Επιμελητηρίων ΑΜΘ, η δήλωση του υπουργού ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα που εκλαμβάνουν οι επιχειρηματίες. «Για χρονικό́ διάστημα 10 ετών οι Διοικήσεις των Επιμελητηρίων της Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, με επιστολές, παρεμβάσεις, συζητήσεις με τους αρμόδιους υπουργούς, αγωνίστηκαν για να αποκατασταθεί́ η αδικία που συντελέστηκε εις βάρος των επιχειρήσεων της περιοχής μας, μετά την κατάργηση της επιδότησης του εργοδοτικού́ κόστους 12% και 4% αντίστοιχα. Οι ανεξόφλητες επί δεκαετία επιδοτήσεις προς τις επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες σε παραμεθόριες περιοχές, δημιούργησαν τεράστια οικονομικά́ προβλήματα και στοίχισαν εκατοντάδες θέσεις εργασίας.

Μετά τη σημερινή́ εξέλιξη και την απόφαση της κυβέρνησης να επιλύσει ένα χρόνιο και σημαντικό́ πρόβλημα των επιχειρήσεων των παραμεθορίων περιοχών της χωράς, αισθανόμαστε δικαιωμένοι, αφού́ οι αρμόδιοι υπουργοί́ σας αποδέχθηκαν τις προτάσεις των Επιμελητηρίων, όπως αυτές διατυπώνονταν όλο αυτό́ το χρονικό́ διάστημα», αναφέρεται μεταξύ άλλων στην κοινή ανακοίνωση των Επιμελητηρίων, τα οποία χαρακτηρίζουν την απόφαση ως «ανάσα ζωής σε εκατοντάδες επιχειρήσεις μέσα από́ την ενίσχυση της ρευστότητας και περαιτέρω διασφαλίζει πολύτιμες θέσεις εργασίας».

Τι λέει η διάταξη

Το άρ. 21 του ν. 1767/1988 (Α’ 63) προβλέπει επιδότηση από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) στις βιομηχανικές, βιοτεχνικές και μεταλλευτικές επιχειρήσεις οι οποίες είναι εγκατεστημένες σε παραμεθόριες περιοχές της χώρας. Με υπουργικές αποφάσεις, που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση του εν λόγω νόμου, η σχετική παροχή ορίστηκε ως ποσοστό του συνολικού κόστους μισθοδοσίας του προσωπικού τους. Οι προαναφερθείσες υπουργικές αποφάσεις καταργήθηκαν με την υπ’ αρίθμ (…) 2016 ΚΥΑ.

Στη συνέχεια με απόφαση του ΣτΕ (2020) ακυρώθηκε η από το 2016 ΚΥΑ. Επιπλέον, το δικαστήριο δέχτηκε ότι η κανονιστικώς δρώσα δημόσια διοίκηση, μπορεί να μεταβάλει το ύψος και τον τρόπο παροχής της επιδότησης, δεν μπορεί όμως να την καταργεί είτε ρητά είτε εν τις πράγμασι, καθιστώντας τη διάταξη ανενεργή, παρά μόνο με την κατάργηση του άρθρου με διάταξη τυπικού νόμου.

Η παρούσα ρύθμιση καταργεί αναδρομικά το ανωτέρω άρθρο από 1ης Ιανουαρίου του έτους 2016 και παράλληλα αντιμετωπίζει το ζήτημα των ανεξόφλητων οικονομικών αξιώσεων των δικαιούχων έως 31.12.2015, οι οποίες δεν έχουν καταβληθεί από τον ΟΑΕΔ για το διάστημα 2010-2015, μέσω της διενέργειας συμψηφισμού με υφιστάμενες και μελλοντικές απαιτήσεις του Δημοσίου (φόροι, ασφαλιστικές εισφορές και λοιπά).

Απαραίτητη προϋπόθεση για τον συμψηφισμό των απαιτήσεων, όσων εκ των δικαιούχων έχουν ασκήσει ένδικο βοήθημα ή μέσο για τη διεκδίκηση των ποσών αυτών, είναι η προηγούμενη παραίτησή τους από αυτό.

Για τον καθορισμό, την εφαρμογή και την αναγκαία εξειδίκευση των όρων και προϋποθέσεων συμψηφισμού και του είδους των απαιτήσεων των δικαιούχων που ανάγονται σε παρελθόντα έτη, ήτοι από 2010 έως 2015, με υφιστάμενες και μελλοντικές απαιτήσεις του Δημοσίου, καθώς και για κάθε άλλο ειδικότερο διαδικαστικό ζήτημα, παρέχεται εξουσιοδότηση ώστε να ρυθμιστούν με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Οικονομικών.

{Πηγή δημοσίευσης: https://www.xronos.gr/, του Διονύση Βοργιά, 14/7/2020}