Ανοίγει ο δρόμος για επέκταση της Pharmathen στο ΒΙΟΠΑ Σαπών

Με την ενοποίηση Οικοδομικών τετραγώνων που ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο Μαρωνείας Σαπών - Θα οδηγήσει σε νέα εργαστήρια και παραγωγικές μονάδες, με αναμενόμενη αύξηση κατά 10% του εργατικού δυναμικού λόγω της αύξηση της παραγωγικής δραστηριότητας

Υπέρ της ενοποίησης των Οικοδομικών Τετραγώνων (Ο.Τ.) 5, 6, 8 και 9 στο ΒΙΟ.ΠΑ. Σαπών, ώστε να χρησιμοποιηθούν για επένδυση της Pharmathen, της μοναδικής επιχείρησης που δραστηριοποιείται στο Πάρκο, τάχθηκε το Δημοτικό Συμβούλιο Μαρωνείας Σαπών σε πρόσφατη συνεδρίασή του.

Η επέκταση προωθείται γιατί η επιχείρηση επιθυμεί να επεκτείνει τις σημερινές εγκαταστάσεις για να ανταποκριθεί στη ραγδαία και συνεχή αύξηση της παραγωγικής διαδικασίας.

Έτσι θα κατασκευάσει νέο κτίριο αποθήκης, ώστε να απελευθερωθούν χώροι στο υπάρχον εργοστάσιο, που θα μετατραπούν σε εργαστήρια και παραγωγικές μονάδες νέων τεχνολογιών, που μεταξύ άλλων θα οδηγήσει και σε αύξηση κατά 10% του εργατικού δυναμικού που θα απαιτηθεί να απασχοληθεί από την αύξηση της παραγωγικής δραστηριότητας της μονάδας.

Μεγαλύτερες ανάγκες για την επιχείρηση

Για αυτό και από την ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ κατατέθηκε αίτημα για την τροποποίηση του εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου για την ενοποίηση των Ο.Τ.

Όπως τονίζεται στην έκθεση που κατατέθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο, η διαδικασία της τροποποίησης του Ρυμοτομικού Σχεδίου του ΒΙΟ.ΠΑ. Σαπών, κινήθηκε λόγω της ανάγκης επέκτασης της δραστηριότητας της μοναδικής εγκατεστημένης επιχείρησης εντός του πάρκου.

Ο κύριος όγκος παραγωγής-προσωρινής αποθήκευσης και διακίνησης προϊόντων υλοποιείται στις υποδομές των εγκαταστάσεων της εν λόγω εταιρείας εντός του ΒΙΟΠΑ Σαπών και ειδικότερα σε όλη την έκταση του ΟΤ.5, οι οποίες στην παρούσα φάση δεν επαρκούν για την εξυπηρέτηση της ραγδαίας και συνεχούς αύξησης της παραγωγικής διαδικασίας.

Με σκοπό την επέκταση, η εταιρία προέβη ήδη σε επένδυση αγοράς του όμορου ΟΤ.6 και απόκτησης με ανταλλαγή του ΟΤ.9. με βραχυπρόθεσμο σχεδιασμό που αφορά την κατασκευή νέου κτηρίου αποθήκης που θα εξυπηρετεί το σύνολο των τρεχουσών αναγκών, ελευθερώνοντας χώρους του εργοστασίου, και τη μετατροπή των χώρων που θα προκύψουν στην υπάρχουσα εγκατάσταση σε εργαστήρια και παραγωγικές μονάδες νέων τεχνολογιών και ειδικών συνθηκών που απαιτούν διύλιση, διήθηση του αέρα.

Για την υλοποίηση του σχεδιασμού και την εξυπηρέτηση των αυξανόμενων αναγκών της εταιρείας λόγω της επέκτασης του κύκλου εργασιών προκύπτουν οι παρακάτω ανάγκες:

  • -Η αποθηκευτική ικανότητα του νέου κτιρίου προϋποθέτει διάταξη ραφιών στενών διαδρόμων,κάτι που δεν είναι εφικτό με το υπάρχον μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος (7,5 μ)
  • -Οι νέες παραγωγικές μονάδες, το μικροβιολογικό εργαστήριο και οι λοιπές μονάδες που θαδημιουργηθούν στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις, απαιτούν για την λειτουργία τους μεγάληεπένδυση σε ειδικό μηχανολογικό εξοπλισμό, με μονάδες μεγάλου όγκου που πρέπει ναεγκατασταθούν υποχρεωτικά σε νέους κλειστούς στεγασμένους χώρους στο δώμα τουεργοστασίου, κάτι που επίσης είναι αδύνατο καθώς ήδη έχει πληρωθεί η δυνατότητα σε ύψοςδόμησης.
  • -Δυνατότητα συνένωσης των εκτάσεων της επιχείρησης ώστε να υπάρχει ενιαία και ασφαλήςοργάνωση των εγκαταστάσεων της εταιρείας, που θα προωθεί την εύρυθμη λειτουργία αυτής,αλλά και θα απελευθερώσει την δυνατότητα περαιτέρω επέκτασης της δραστηριότητας της εταιρείας μεσοπρόθεσμα.

Ποια είναι η προτεινόμενη τροποποίηση

Τα ΟΤ. 5, 6, 8 και 9 υπό τις παρούσες συνθήκες, διαχωρίζονται από πεζοδρόμους και περιβάλλονται απόκατασκευασμένες οδούς. Αυτό διευκολύνει την συνένωσή τους αλλά και την δημιουργία ενός νέουκεντρικού ανεξάρτητου τομέα, που περιβάλλεται από έτερα Οικοδομικά Τετράγωνα και περιμετρικόπράσινο.

Έτσι προτείνεται ένα συνενωμένο οικοδομικό τετράγωνο, το οποίο θα αποτελεί ανεξάρτητο τομέα, στον οποίον αποδίδεται επέκταση της δυνατότητας εκμετάλλευσης καθ ύψος στα 15 μ.,αξιοποιώντας και τον κεντρικό χαρακτήρα του, χωρίς βέβαια να μπορεί να ξεπεραστεί ο περιορισμός της κατ’ όγκο εκμετάλλευσης ούτε και το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος (17,5 μ) για συντελεστή δόμησης 1,2, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Σημειώνεται ότι για λόγους πολεοδομικής ορθότητας, δημιουργούνται πεζόδρομοι όπου αλλάζουν χρήσεις γης χωρίς παρεμβολή οδοποιίας σε ολόκληρη τηνέκταση του ΒΙΟΠΑ.

Με την προτεινόμενη τροποποίηση θεωρείται ότι πληρούνται όλες οι απαιτήσεις του ΣχέδιουΧωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας, δεδομένου ότι προωθείται μια από τις μεγαλύτερες επενδύσεις στον φαρμακευτικό κλάδο τα τελευταία χρόνιαστην Ελλάδα, ικανοποιείται η ανάγκη επέκτασης της παραγωγικής δραστηριότητας μιας καινοτόμουεπιχείρησης με εξαγωγικό χαρακτήρα, σημαντικό μέρος της οποίας υποστηρίζεται από τη μονάδα των Σαπών, ενώ υποστηρίζονται οι τοπικές κοινότητες με την αύξηση κατά 10% του εργατικού δυναμικού που θα απαιτηθεί να απασχοληθεί από την αύξηση της παραγωγικής δραστηριότητας της μονάδας, με άμεση συνέπεια τη μείωση της ανεργίας την συγκράτηση της μείωσης του πληθυσμού του Δήμου και του ποσοστού εσωτερικής μετανάστευσης

Επίσης προστατεύεται το συνολικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα του ΒΙΟΠΑ καθόσον αναπτύσσεται –επεκτείνεται εντός αυτού μια μη ρυπογόνος βιομηχανική παραγωγική μονάδα που πληροί τις πιο σύγχρονες διεθνείς απαιτήσεις και προδιαγραφές και είναι εγκεκριμένη από τον Αμερικανικό Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA), ενώ αναδεικνύεται η περιοχή ως κέντρο υποδοχής επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας.

Ταυτόχρονα η δημιουργία επιπλέον βιομηχανικής έκτασης, χωρίς να απαιτείται η κατασκευή νέων έργωνυποδομής, επιτυγχάνει την μείωση του λογιστικού κόστους ανά στρέμμα διαθέσιμου οικοπέδου, κάτι τοοποίο οδηγεί και στην μείωση της τιμής πώλησης και συνεπώς στην αύξηση του κινήτρου εγκατάστασηςνέων δραστηριοτήτων και επιχειρήσεων εντός του ΒΙΟ.ΠΑ.

Οικονομικό όφελος για το Δήμο

Η προτεινόμενη τροποποίηση δημιουργεί επίσης οικονομικό όφελος για τον Δήμο, που ωφελείται από τη δημιουργία 5,16 στρ. πρόσθετων βιομηχανικών γηπέδων. Για τα 2.58 στρ. εξ αυτών,έχει ήδη υπογραφεί προσύμφωνο αγοράς με όφελος 14.050 ευρώ, ενώ με αφορμή την προτεινόμενη τροποποίηση έχει ήδη έσοδο 105.950 ευρώ από την μεταβίβαση 18,12 στρ. εκ των συνενούμενων Οικοδομικών τετραγώνων.

{Πηγή δημοσίευσης: http://paratiritis-news.gr/, του Κώστα Μαρκενδούδη, 27/10/2018}