Το Δημοτικό Συμβούλιο της Αλεξανδρούπολης έχει εκδώσει ψήφισμα υπέρ του Γραφείου Ασύλου

Στην κοινοποίηση του ψηφίσματος που είχε υιοθετηθεί στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 17ης Φεβρουαρίου, προχώρησε ο Δήμος Αλεξανδρούπολης. Πρόκειται για το ψήφισμα με το οποίο το όργανο τάσσεται υπέρ της παραμονής του Γραφείου Ασύλου στην Αλεξανδρούπολη και αναφέρει τα εξής:

Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα την 17η Φεβρουαρίου, του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 15:00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 4181 / 12/02/2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του N. 4555/18 και τα άρθρα 177 και 184 του N. 4635/19, τις από 11.03.2020 και 30.03.2020 Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου, τις αριθ. 18318/13.3.2020, 40/20930/31.03.2020, 163/33282/29.05.2020, 60249/22.09.2020, ΔΙΔΑΔ/Φ69/133/οικ.20764/7-11-2020, 426/77233/13.11.2020 και ΔΙΔΑΔ/Φ69/143/οικ.2343/8-2-2021 εγκυκλίους του ΥΠΕΣ.

{Πηγή δημοσίευσης: https://reportal.gr/, 24/2/2021}